Схеми на местоположението на експозициитеОтдел Археология
Отдел Етнография
Отдел Природа
Експозиция Църковно изкуство
Експозиция Кърджали - Градът
 

д-р Мария Спиридонова

Мария Спиридонова

Уредник – Художествен отдел „Станка Димитрова”, християнско изкуство

 

Образование: Образователна и научна степен доктор по научната специалност Изкуствознание и изобразителни изкуства, професионално направление 8.1. Теория на изкуствата, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2016 г. 

магистър по изкуствознание, НБУ, 2005 г.

Езикова компетентност: френски език; руски език; английски език

Професионални интереси: в областта на изкуствознанието - средновековно и възрожденско изкуство.

Членство в организации: Съюз на учените в България.

Научни публикации:

Спиридонова, М. Силата на вярата в период на изпитания в стенописната украса на църквата „Св. Възнесение“ , с. Павелско. В: Стопански и културен живот в Родопите и Тракия /ХIХ – ХХ в./. Смолян, 2017, 26-32.

Спиридонова, М. Икони от Долно Луково във фонда на Художествен отдел към Регионален исторически музей Кърджали. В: „50 години музейно дело в Източните Родопи – проучвания, изследвания и перспективи”, Кърджали, 2015, 156-164.

 

Спиридонова, М. Падането на разбунтуваните ангели. - В: Изкуствоведски четения 2010, 244-250

Спиридонова, М. Демонът и огледалото. – В: Изкуство и контекст 2009 - Пета младежка научна конференция, 50-60

Спиридонова, М. „И влезе сатаната в Иуда, наречен Искариот” или присъствието на демони в сцени и композиции с Юда от българското възрожденско изкуство.– В: Изкуствоведски четения 2009, 168-176

Спиридонова, М. Демонични образи и Христови притчи в българската възрожденска стенопис. - Проблеми на изкуството, 2006, № 3, 20-26.

Спиридонова, М. Моне и времето. - В: Студентски изследвания II. Изкуствознание и културология. С. Нов български университет, 2005, 301-308.

Спиридонова, М. Зодиакът - видимата рамка на човешкото време.  – В: Античност, Средновековие, Съвременност. С. Нов български университет, 2002, 151-178.

Спиридонова, М. Съревнование, победа, поражение. Леонардо и Микеланджело. – В: Агон, БОА. С. 2001.

Статии в периодичния печат:

Спиридонова, М. Корея и България - съвременно изкуство. - Култура, № 2140, 28 юли 1998, с.3.

Спиридонова, М. Неновите Valori plastici. -  Култура, № 2138, 14 юли 1998, с. 4.

Спиридонова, М. 5 години изкуствознание в НБУ. - Култура, № 2133, 9 юни 1998, с. 3.

Специализации в чужбина, участия в проекти:

2006-2007, Стипендия – Фонд Константин и Зиновия Кацарови, Университет във Фрибург, Швейцария, Средновековно и възрожденско изкуство, Византийска археология. Научен ръководител – проф. Жан-Мишел Спизер.

2005, Участие в проект: “Анотирана библиография на българската периодика в областта на изкуствознанието (1998-2004, списание “Проблеми на изкуството” и 1970 -1989, списание „Изкуство” ), Фондация “Отворено общество” и  фонд “Развитие на научните изследвания” към НБУ

2005, Стипендия - Програма „Сократ-Еразъм”, Университет в Дижон, Франция Средновековно, модерно и съвременно изкуство. Ръководител: Валери Дюпон.

2004, Охрид, Македония. Лятно училище „Balkans Cultural Heritage. Art and Vision: From Confluence to Coexistence”.

 

Контакти:

тел: 0895 566 994